Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Forretningsbetingelser

 

 

Standardoplysninger og forretningsbetingelser for private:

For sager for private gælder følgende:
 
Ifølge lov om forebyggelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal jeg modtage kopi af dit pas eller kørekort og sygesikringsbevis, så dette bedes venligst fremsendt til tl@abadvokater.dk. Disse oplysninger skal vi ifølge loven gemme i 3 år efter sagens afslutning. 
Timetakster:
  • advokat kr. 2.500 incl. moms
  • advokatfuldmægtig kr. 2.000 incl. moms
  • sekretær kr. 1.200 incl. moms
Hvis der ikke foreligger en fast salæraftale, vil sagen blive afregnet efter medgået tid, og da vi skriver tid på løbende, kan du altid spørge om, hvor meget tid der er brugt. 

Hvis sagen er langvarig, vil der ske á conto afregning hvert kvartal, primo januar, april, juli og oktober.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

I ovennævnte timetakster indgår ikke eventuelle afgifter, gebyrer mm.

Vi skal gøre opmærksom på, at garantien for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs er således, at der gælder samme regler for de penge, du har i banken via min klientbankkonto, som for de penge, du selv har sat i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne miste de penge ud over 100.000,00 € for det samlede beløb. Ved visse transaktioner vedrørende fast ejendom og enkelte andre slags sager, er garantien dog større. Vi har Vendsyssel Sparekasse som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales vil betroede midler vedrørende din sag blive indsat på min klientkonto i Vendsyssel Sparekasse, kontonr. 9070 0000125040.  

Kopi af sagens korrespondance vil løbende blive fremsendt, og eventuelt originalt materiale vil blive returneret i forbindelse med sagens afslutning. Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis korrespondancen sker via e-mail, hvilket vi er indforstået med, skal det oplyses, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan kryptere e-mails. Det kan derfor ske, at også informationer af fortrolig karakter udveksles på denne måde, og at udvekslingen som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at de som følge heraf kommer til andres kundskab. Alt modtaget materiale vil blive gemt på sagen, og vil efter sagens afslutning blive gemt i 3 år, hvorefter sagen sendes til makulering.

Ved ejendomshandler gælder endvidere følgende:

Til brug for underskrift af skøde mm. skal du have NemID. Såfremt du ikke har dette, bedes du straks meddele os det, idet der så skal oprettes en tinglysningsfuldmagt.

Afregning af sagen vil ske, når skødet sendes til underskrift, idet tinglysningsafgiften og vores salær i handler skal være betalt, før vi må sende skødet til tinglysning.

Ved inkassosager gælder endvidere følgende:

Såfremt der er gjort eller under sagens forløb bliver gjort indsigelser fra skyldners side over for dig, eller skulle skyldner indbetale beløb direkte til dig, bedes dette straks meddelt os.

Følgende afgifter, omkostninger mm. er nogle som vil blive pålagt skyldner at betale, men såfremt skyldner ikke betaler, skal du betale:
 
Er der ikke kommet indsigelser fra skyldner, kan vi udtage betalingspåkrav, dog må sagens værdi ikke overstige kr. 100.000,00, idet der så skal udtages stævning. Retsafgiften for betalingspåkrav udgør kr. 400,00 i grundafgift og kr. 300,00 i fogedgebyr eller i alt kr. 700,00, og hele beløbet betales ved sagens fremsendelse til retten. Når retten har modtaget sagen, vil der blive tillagt sagsomkostninger. Disse afhænger af sagsværdien og udgør fra kr. 1.037,50 incl. moms.
 
Er der kommet indsigelser fra skyldner eller overstiger sagens værdi kr. 100.000,00 skal der udtages stævning. Retsafgiften for stævning udgør som minimum kr. 500,00, men overstiger sagens værdi kr. 50.000,00 betales yderligere kr. 250,00 med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger kr. 50.000,00, afrundet opefter til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Når der afsiges dom i sagen afhænger sagsomkostningerne af, om hvorvidt der har været skriftveksling, telefonmøder, hovedforhandling mm.
 
Standardoplysninger og forretningsbetingelser for erhverv

Ifølge lov om forebyggelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal vi udtrække et udskrift fra CVR,  ligesom vi skal modtage en kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis på den/dem der kan underskrive på vegne af selskabet, så dette bedes venligst fremsendt til tl@abadvokater.dk. Disse oplysninger skal vi ifølge loven gemme i 3 år efter sagens afslutning. 
Timetakster:
  • advokat kr. 2.000 ekskl. moms
  • advokatfuldmægtig kr. 1.600 ekskl. moms
  • sekretær kr. 960 ekskl. moms
Hvis der ikke foreligger en fast salæraftale, vil sagen blive afregnet efter medgået tid, og da vi skriver tid på løbende, kan du altid spørge om, hvor meget tid der er brugt. 
Hvis sagen er langvarig, vil der ske á conto afregning hvert kvartal, primo januar, april, juli og oktober.
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

I ovennævnte timetakster indgår ikke eventuelle afgifter, gebyrer mm.

Vi skal gøre opmærksom på, at garantien for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs er således, at der gælder samme regler for de penge, du har i banken via vores klientbankkonto, som for de penge, du selv har sat i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne miste de penge ud over 100.000,00 € for det samlede beløb. Ved visse transaktioner vedrørende fast ejendom og enkelte andre slags sager, er garantien dog større. Vi har Vendsyssel Sparekasse som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales vil betroede midler vedrørende jeres sag blive indsat på min klientkonto i Vendsyssel Sparekasse, kontonr. 9070 0000125040.  

Kopi af sagens korrespondance vil løbende blive fremsendt, og eventuelt originalt materiale vil blive returneret i forbindelse med sagens afslutning. Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis korrespondancen sker via e-mail, hvilket vi er indforstået med, skal det oplyses, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan kryptere e-mails. Det kan derfor ske, at også informationer af fortrolig karakter udveksles på denne måde, og at udvekslingen som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at de som følge heraf kommer til andres kundskab. Alt modtaget materiale vil blive gemt på sagen, og vil efter sagens afslutning blive gemt i 3 år, hvorefter sagen sendes til makulering.

Ved ejendomshandler for erhverv gælder endvidere følgende:

Til brug for underskrift af skøde mm. skal den/de som skal underskrive på vegne af selskabet have NemId. Såfremt den/de ikke har dette, bedes dette straks meddelt os, idet der så skal oprettes en tinglysningsfuldmagt.

Afregning af sagen vil ske når skødet sendes til underskrift, idet tinglysningsafgiften og mit salær i handler skal være betalt, før jeg må sende skødet til tinglysning.


Ved inkassosager gælder endvidere følgende:

Såfremt der er gjort eller under sagens forløb bliver gjort indsigelser fra skyldners side over for dig, eller skulle skyldner indbetale beløb direkte til dig, bedes dette straks meddelt os.

Følgende afgifter, omkostninger mm. er nogle som vil blive pålagt skyldner at betale, men såfremt skyldner ikke betaler, skal du betale:
 
Er der ikke kommet indsigelser fra skyldner, kan vi udtage betalingspåkrav, dog må sagens værdi ikke overstige kr. 100.000,00, idet der så skal udtages stævning. Retsafgiften for betalingspåkrav udgør kr. 400,00 i grundafgift og kr. 300,00 i fogedgebyr eller i alt kr. 700,00, og hele beløbet betales ved sagens fremsendelse til retten. Når retten har modtaget sagen, vil der blive tillagt sagsomkostninger. Disse afhænger af sagsværdien og udgør fra kr. 830,00 excl. moms.
 
Er der kommet indsigelser fra skyldner eller overstiger sagens værdi kr. 100.000,00 skal der udtages stævning. Retsafgiften for stævning udgør som minimum kr. 500,00, men overstiger sagens værdi kr. 50.000,00 betales yderligere kr. 250,00 med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger kr. 50.000,00, afrundet opefter til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Når der afsiges dom i sagen afhænger sagsomkostningerne af, om hvorvidt der har været skriftveksling, telefonmøder, hovedforhandling mm.

Falder der dom i en sag og sagen skal videresendes til fogedretten, beregnes retsafgiften ud fra en grundafgift på kr. 300,00, men overstiger kravet kr. 3.000,00 betales yderligere 0,5 % af det overskydende beløb i grundafgift afrundet opefter til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Ved fogedmødet vil der blive tillagt et mødesalær, som udgør fra kr. 400,00 excl. moms. 

Møder skyldner ikke op i fogedretten kan skyldner begæres politifremstilt eller der kan begæres en udkørende fogedforretning. Her udgør retsafgiften kr. 400,00. Dog skal der betales ny retsafgift til fogedretten, hvis det er mere end 3 måneder siden sagen første gang blev sendt ind. Ved fogedmødet vil der blive beregnet halvt salær af det tilkendte salær ved det 1. møde i fogedretten. Herudover vil der blive opkrævet kørselspenge af fogeden ved en udkørende fogedforretning.

Gebyret for en folkeregisteroplysning udgør kr. 52,00.

Følgende omkostninger vil ikke kunne pålægges skyldners gæld, så disse er noget du selv vil skulle betale for:

Hvis du ønsker skyldner indberettet i RKI, vil der blive beregnet et salær til dækning af administration, indberetning, sletning mm. på kr. 400,00 excl. moms.

Hvis skyldner går konkurs, kommer under tvangsopløsning eller lignende og du ønsker at jeg skal anmelde kravet, vil der blive beregnet et salær for anmeldelsen samt administration heraf på kr. 800,00 excl. moms.

Overholder skyldner ikke en indgået afdragsordning, beregner vi kr. 80,00 excl. moms for hver rykkerskrivelse til skyldner.

Såfremt du ikke selv har sendt skyldner en 10 dags rykker eller du ønsker, at vi skal gøre det, vil der blive beregnet et salær på kr. 400,00 excl. moms for dette.

Herudover vil det arbejde, som ikke er omfattet af de tilkendte sagsomkostninger, blive afregnet med sædvanlige timetakster, jf. ovenfornævnte timetakster.
 

Retshjælp, friproces og faste priser 

Den første kontakt til AB advokater pr. telefon eller e-mail er ganske uforpligtende og gratis. Først når vi sammen har fået konkretiseret, at du har behov for yderligere juridisk rådgivning, vil du skulle betale for kontakten til os.
 
Vi er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark, og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler via HDI-Gerling Forsikring, og  ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Såfremt vi under sagen eller ved afslutningen bliver uenige om vores behandling af sagen eller vores salærberegning, kan der klages til Advokatnævnet. Advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.
 
Såfremt du ønsker yderligere informationer, er du velkommen til ringe til os på tlf. nr. 45 86 00 01.
 
FRI PROCES : 
Der kan ikke søges om fri proces til sager, førend sagen skal indbringes for Retten. Det kan f.eks. være en sag omkring tvangsfjernelse af børn, forældremyndighed, børns bopæl, separation eller skilsmisse, der skal indbringes for Retten. Vi rådgiver dig om, hvornår en sag kan indbringes for Retten og hvorvidt du kan få fri proces.

Fri proces kan du ALTID få i en sag om tvangsfjernelse af børn ved sagens behandling i kommunen i Børn- og Ungeudvalget og i en sag ved Ankestyrelsen. Dette gælder uanset, hvor i landet du bor og du er ikke forpligtet til at vælge en lokal advokat. Vi beregner ikke honorar for at køre til mødet i børn- og ungeudvalget.

Følgende økonomiske betingelser skal være opfyldt i 2015, for at fri proces kan opnås:

Enliges indtægt må ikke overstige kr. 308.000,00. Samlevendes / ægtefællers samlede indtægt må ikke overstige kr. 391.000,00. Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 53.000,00 for hvert hjemmeboende barn under 18 år, som bor hos ansøger. Det er den personlige indkomst i 2013, som danner grundlag for vurderingen eller eventuelt ændret indkomst, hvis den er væsentligt forandret. 

Til visse sager i Retten kan der søges om retshjælp ved dit forsikringsselskab. Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få retshjælp til lige netop din sag og hvor stor din selvrisiko eventuelt er.


 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837