Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Forretningsbetingelser

 Standardoplysninger og forretningsbetingelser for private klienter:

Ifølge lov om forebyggelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal vi modtage kopi af dit pas eller kørekort og sygesikringsbevis, så dette bedes venligst fremsendt til gp@abadvokater.dk. Disse oplysninger skal vi ifølge loven gemme i 5 år efter sagens afslutning. De personoplysninger, vi på denne måde har fået: navn, adresse, cpr.nr. og andre personoplysninger, evt. følsomme, hvis sådanne indgår i sagen, og som vi evt. har fået på anden måde, er vi nødt til at bruge over for diverse myndigheder og også overfor modparter, evt. eksterne parter, såsom skønsmænd og lignende og tillige at oplyse over for vor edb-leverandør Capto, som også er vort sagslager i cloud. Skulle du have problemer med dette, må du omgående give os besked, gerne til vores mailadresse. Hvis ikke vi hører andet, går vi ud fra, at vi har din tilladelse til at bruge de oplysninger om dig, som vi har fået. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt frit tilbagekalde vores tilladelse til at benytte disse oplysninger. Du kan læse alt om beskyttelse af personoplysninger på http://www.datatilsynet.dk.

Vi gemmer arkiverede sager såvel fysisk som digitalt og sletter dem som udgangspunkt efter godt 5 år. Nogle sager, eksempelvis testamentssager, der har oplysninger af betydning længere end 5 år, gemmes, indtil klientforholdet er endeligt ophørt.

Da retssager nu er blevet digitale, har du mulighed for selv at følge med i, hvad der sker i dem, og du kan også sende indlæg til retten. Dette beder vi dig om at lade være med, fordi vi kun kan hjælpe dig ordentligt, hvis det kun er os, der sender noget til retten, eller sagt på en anden måde: Hvis du sender noget til retten, og vi har sendt noget der ikke er helt i tråd med dette, får modparten (og retten) mulighed for at sætte en kile ind mellem os og dermed mulighed for et bedre resultat for modparten, så lad være med det. Hvis der er noget, du mener, retten bør vide, så tal med os om det, og lad os sende det, som vi så har aftalt.

Timetaksterne på kontoret incl. moms udgør følgende:

Advokat                        kr.      2.500,00

Advokatfuldmægtig    kr.       2.000,00

Sekretær                       kr.      1.200,00

Hvis der ikke foreligger en fast salæraftale, vil sagen blive afregnet efter medgået tid, og da vi skriver tid på løbende, kan du altid spørge om, hvor meget tid der er brugt.

Hvis sagen er langvarig, vil der ske á conto afregning løbende.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

I ovennævnte timetakster indgår ikke eventuelle afgifter, gebyrer, kørsel, forsendelsesomkostninger, m.v.

Du kan få det der hedder offentlig retshjælp ved advokat, der er hjælp til at løse tvister tidligt i et forløb. I 2020 kan du få offentligretshjælp ved advokat, hvis din personlige indkomst i 2018 med tillæg af positiv kapitalindkomst var under 336.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt i 2018 være under 427.000 kr. Dog vil din partners indtægt ikke skulle medregnes, hvis I har modstridende interesser i sagen.

Beløbene forhøjes med 58.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos dig som retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af dig.

Vi skal modtage en kopi af din og din eventuelle ægtefælle/samlevers årsopgørelse for det foregående år, og såfremt du har børn skal vi modtage en kopi af deres sygesikringsbevis. Du kan læse mere om offentlig retshjælp på Advokatsamfundets hjemmeside, www.asvokatsamfundet.dkunder fanen Retshjælp og fri proces.

Hvis din sag skal indbringes for retten, kan man i visse sager ansøge om at få forsikringsretshjælp. Ved ansøgning om forsikringsretshjælp er der ingen økonomiske krav men normalt en selvrisiko på kr. 2.500,00, dog 10% af de samlede sagsomkostninger, såfremt de overstiger kr. 25.000,00. I disse tilfælde skal vi bruge en kopi af din forsikringspolice, og med denne skulle du gerne have fået en vejledning om, hvilke sager, der kan søges om retshjælpsforsikring til. Retshjælpsforsikringen dækker ikke alle omkostningerne i forbindelse med en retssag. De omkostninger, der ikke dækkes, vil du selv skulle betale.

Vi skal gøre opmærksom på, at garantien for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters kon­kurs er således, at der gælder samme regler for de penge, du har i banken via vores klientbankkonto, som for de penge, du selv har sat i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne miste de penge ud over 100.000,00 € for det samlede beløb. Ved visse transaktioner vedrørende fast ejendom og enkelte andre slags sager, er garantien dog større. Vi har Sparekassen Vendsyssel som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales vil betroede midler vedrørende din sag blive indsat på vores klientkonto i Sparekassen Vendsyssel, kontonr. 9070 0000125040.  Der tilskrives ikke renter på klientkontoen.

Vi skal oplyse, at vi er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark, at vi er en del af Advokatsamfundet, at vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfun­dets fastsatte regler via HDI-Gerling Forsikring, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirk­somhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Såfremt vi under sagen eller ved afslutningen bliver uenige om vores behandling af sagen eller vores salærberegning, kan der klages til Advokat­nævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98, mailadresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.

Kopi af sagens korrespondance vil løbende blive fremsendt, og eventuelt originalt materiale vil bli­ve returneret i forbindelse med sagens afslutning. Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis korre­spondancen sker via e-mail, hvilket vi er indforstået med, skal vi oplyse, at vi ikke kan kryptere e-mails.. Der kan i så fald derfor ske, at også informationer af fortrolig karakter udveksles på denne måde, og at udvekslingen som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at de som følge heraf kommer til andres kundskab.

Såfremt du ønsker yderligere informationer, er du velkommen til at kikke på vores hjemmeside, www.abadvokater.dk eller ringe til os på tlf.nr. 45 86 00 01.

 

Standardoplysninger og forretningsbetingelser for erhvervsklienter

Ifølge lov om forebyggelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal vi udtrække et udskrift fra CVR, ligesom vi skal modtage en kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis på den/dem der kan underskrive på vegne af selskabet, så dette bedes venligst fremsendt til gp@abadvokater.dk. Disse oplysninger skal vi ifølge loven gemme i 5 år efter sagens afslutning. De personoplysninger, vi på denne måde har fået: navn, adresse, cpr.nr. og andre personoplysninger, evt. følsomme, hvis sådanne indgår i sagen, og som vi evt. har fået på anden måde, er vi nødt til at bruge over for diverse myndigheder og også overfor modparter, evt. eksterne parter så som skønsmænd og lignende, og tillige oplyse over for vor edb-leverandør Capto, som også er vort sagslager i cloud. Skulle der være problemer med dette, må vi omgåendehave besked, gerne til vores mailadresse. Hvis ikke vi hører andet, går vi ud fra, at vi har tilladelse til at bruge de oplysninger, som vi har fået. Vores tilladelse til at benytte disse oplysninger kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekaldes. På http://www.datatilsynet.dk kan læses alt om beskyttelse af personoplysninger.

Vi gemmer arkiverede sager såvel fysisk som digitalt og sletter dem som udgangspunkt efter godt 5 år. Nogle sager, eksempelvis testamentesager, der har oplysninger af betydning længere end 5 år, gemmes, indtil klientforholdet er endeligt ophørt.

Da retssager nu er blevet digitale, har De mulighed for selv at følge med i, hvad der sker i dem, og De kan også sende indlæg til retten. Dette beder vi Dem om at lade være med, fordi vi kun kan hjælpe Dem ordentligt, hvis det kun er os, der sender noget til retten, eller sagt på en anden måde: Hvis De sender noget til retten, og vi har sendt noget der ikke er helt i tråd med dette, får modparten (og retten) mulighed for at sætte en kile ind mellem os og dermed mulighed for et bedre resultat for modparten, så lad være med det. Hvis der er noget, De mener, retten bør vide, så tal med os om det, og lad os sende det, som vi så har aftalt.

Timetaksterne på kontoret excl. moms udgør følgende:

Advokat                       kr.        2.500,00

Advokatfuldmægtig    kr         2.000,00

Sekretær                     kr.         1.200,00

 Hvis der ikke foreligger en fast salæraftale, vil sagen blive afregnet efter medgået tid, og da vi skriver tid på løbende, kan De altid spørge om, hvor meget tid der er brugt.

Hvis sagen er langvarig, vil der ske á conto afregning løbende.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

I ovennævnte timetakster indgår ikke eventuelle afgifter, gebyrer, kørsel, forsendelsesomkostninger m.v.

Vi skal gøre opmærksom på, at garantien for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters kon­kurs er således, at der gælder samme regler for de penge, De har i banken via vores klientbankkonto, som for de penge, De selv har sat i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne miste de penge ud over 100.000,00 € for det samlede beløb. Ved visse transaktioner vedrørende fast ejendom og enkelte andre slags sager, er garantien dog større. Vi har Sparekassen Vendsyssel som hovedbankforbindelse, og medvoresdre andet aftales vil betroede midler vedrørende sagen blive indsat på vores klientkonto i Sparekassen Vendsyssel, kontonr. 9070 0000125040.  Der tilskrives ikke renter på klientkontoen.

Vi skal oplyse, at vi er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark, at vi er en del af Advokatsamfundet, at vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfun­dets fastsatte regler via HDI-Gerling Forsikring, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirk­somhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Såfremt vi under sagen eller ved afslutningen bliver uenige om vores behandling af sagen eller vores salærberegning, kan der klages til Advokat­nævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98, mailadresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.

Kopi af sagens korrespondance vil løbende blive fremsendt, og eventuelt originalt materiale vil bli­ve returneret i forbindelse med sagens afslutning. Vi gør opmærksom på, at hvis korre­spondancen sker via e-mail, hvilket vi er indforstået med, kan vi kryptere vorese e-mails. Hvis vi ikke får oplysning om, at De også kan modtage og sende krypterede mails, fremsender vi vorese som ukrypteret. I så fald kan det ske, at også informationer af fortrolig karakter udveksles på denne måde, og at udvekslingen som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at de som følge heraf kommer til andres kundskab.

Såfremt De ønsker yderligere informationer, er De velkommen til at kikke på vores hjemmeside, www.abadvokater.dk eller ringe til os på tlf.nr. 45 86 00 01.

  

Fælles betingelser for erhvervs- og private klienter:

Ved ejendomshandler gælder endvidere følgende:

Til brug for underskrift af skøde mm. skal du have NemId. Såfremt du ikke har dette, bedes dette straks meddelt os, idet der så skal oprettes en tinglysningsfuldmagt.

Afregning af sagen vil ske når skødet sendes til underskrift, idet tinglysningsafgiften og mit salær i handler skal være betalt, før vi må sende skødet til tinglysning.

På grund af reglerne og hvidvask skal vi have kopi af sygesikringskort og kørekort eller pas, som billedlegitimation.

  

Ved inkassosager gælder endvidere følgende:

Skyldneren skal have modtaget en betalingspåmindelse (første rykker) og en 2. rykker, som vi normalt laver, med en frist på 10 dage til at betale fordringen, med varsel om at sagen tages til inkasso, såfremt beløbet ikke er betalt indenfor fristen. Først herefter kan fordringen tages til inkasso.

Såfremt der er gjort eller under sagens forløb bliver gjort indsigelser fra skyldners side over for dig, eller skulle skyldner indbetale beløb direkte til dig, bedes dette straks meddelt os.

Følgende afgifter, omkostninger mm. er nogle som vil blive pålagt skyldner at betale, men såfremt skyldner ikke betaler, skal du betale:

 ·        Er der ikke kommet indsigelser fra skyldner, kan vi udtage betalingspåkrav, dog må sagens værdi ikke overstige kr. 100.000,00, idet der så skal udtages stævning. Retsafgiften for beta­lingspåkrav under kr. 50.0000,00 udgør altid i grundafgift kr. 400,00 og i tillægsafgift kr. 300,00 eller i alt kr. 700,00. Betalingspåkrav mellem kr. 50.001 og kr. 100.000,00 udgør i grundafgift kr. 750,00 med tillæg af 1,2 procent af den del af kravet der overstiger kr. 50.000,00 afrundet opefter til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 10, og i tillægsafgift kr. 300,00 med tillæg af 0,5 procent af den del af kravet der overstiger kr. 3.000,00 afrundet opefter til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 10. Hele retsafgiften betales ved sagens fremsendelse til retten. Når retten har modtaget sagen, vil der blive tillagt sagsomkostninger. Disse afhænger af sagsværdien og udgør fra kr. 1.060,00 incl. moms.

 ·        Er der kommet indsigelser fra skyldner eller overstiger sagens værdi kr. 100.000,00 skal der udtages stævning. Retsafgiften for stævning udgør som voresimum kr. 500,00, men overstiger sa­gens værdi kr. 50.000,00 betales yderligere kr. 250,00 med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger kr. 50.000,00, afrundet opefter til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Når der afsiges dom i sagen tillægger retten sagsomkostninger. Er der tale om en småsag skal du selv betale for arbejdet indtil hovedforhandlingen. Er det en alvoresdelig retssag afhænger sagsomkostningerne af om der har været skrift­veksling, telefonmøder, hovedforhandling mm.

 ·        Falder der dom i en sag og sagen skal videresendes til fogedretten, beregnes retsafgiften ud fra en grundafgift på kr. 300,00, men overstiger kravet kr. 3.000,00 betales yderligere 0,5 % af det overskydende beløb i grundafgift afrundet opefter til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 10. Ved fogedmødet vil der blive tillagt et mødesalær som udgør fra kr. 500,00 incl. moms.

 ·        Møder skyldner ikke op i fogedretten kan skyldner begæres politi fremstillet eller der kan begæres en udkørende fogedforretning. Her udgør retsafgiften kr. 400,00. Dog skal der betales ny retsaf­gift til fogedretten, hvis det er mere end 3 måneder siden sagen første gang blev sendt ind. Ved fogedmødet vil der blive beregnet halvt salær af det tilkendte salær ved det 1. møde i fogedret­ten. Herudover vil der blive opkrævet kørselspenge af fogeden ved en udkørende fogedforret­ning.

 ·        Gebyret for en folkeregisteroplysning udgør fra kr. 75,00.Følgende omkostninger vil ikke kunne pålægges skyldners gæld, så dette er noget du selv vil skulle betale for:

 ·        Hvis du ønsker skyldner indberettet i RKI (Experian) vil der blive beregnet et salær til dækning af administration, indberetning, sletning mm. på kr. 500,00 incl. moms.

 ·        Hvis skyldner går konkurs, kommer under tvangsopløsning eller lignende og du ønsker at vi skal anmelde kravet, vil der blive beregnet et salær for anmeldelsen samt administration heraf på kr. 1.000,00 incl. moms.

 ·        Overholder skyldner ikke en indgået afdragsordning, beregner vi os kr. 100,00 incl. moms for hver rykkerskrivelse til skyldner.

 ·        Selv om du har sendt skyldner en eller flere rykkere, sender vi selv en 10 dags rykker til debitor. For dette vil der blive beregnet et salær på kr. 500,00 incl. moms.

 ·        Herudover vil det arbejde, som ikke er omfattet af de tilkendte sagsomkostninger, blive afregnet med sædvan­lige timetakster, jf. ovenfornævnte timetakster.

 

 

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837