Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Børnesager

Børnesager kan opdeles i følgende:

  • forældremyndighed
  • bopæl
  • samvær
  • tvangsanbringelser
  • børnebortførelse 

Forældremyndighed , bopæl og samvær ?
Har du forældremyndigheden over et barn, skal du sørge for barnets mad, tøj, bolig m.m. Du skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, at alle barnets behov bliver dækket.

Du har også ret til at bestemme på barnets vegne. Du kan bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have, om barnet skal have pas og alt andet, der har betydning for barnet.

Alle forældre har ret til mundtlig orientering fra myndighederne om barnets forhold. Det gælder for eksempel oplysninger om barnet fra skole, socialforvaltning og sygehus. Det er kun forældremyndighedsindehaveren, der har ret til af få alle papirer at se og indsigt i alle dokumenter.

Har du forældremyndigheden, er du også værge for barnet. Det vil sige, at du har ansvaret for barnets indtægter og formue. 

Forældremyndigheden kan være fælles eller forældremyndigheden kan være hos en af forældrene alene. Gifte forældre har altid fælles forældremyndighed. Dette gælder også selvom forældrene senere bliver separeret eller skilt. De har dog mulighed for at få den fælles forældremyndighed ophævet.

Ugifte forældre kan aftale fælles forældremyndighed. Det gør de fleste forældre. Moderen har forældremyndigheden alene, hvis ugifte forældre ikke aftaler at have fælles forældremyndighed eller underskriver en ansvars- eller omsorgserklæring i forbindelse med barnets fødsel. Er fælles forældremyndighed ikke aftalt ved fødslen, kan forældrene også senere aftalt fælles forældremyndighed. Aftalen skal anmeldes til statsforvaltningen for at være gyldig. Anmeldelsen sker på en særlig blanket. Anmeldelse af aftalen kan også ske før barnets fødsel. Blanketten skal underskrives af begge forældre. Blanketten kaldes en omsorgs- og ansvarserklæring. Blanketten kan fås f.eks. ved henvendelse til statsforvaltningen, jordemoderen og kordegnen.

Forældrene kan aftale at flytte forældremyndigheden fra den ene af forældrene til den anden af forældrene. Aftalen skal indsendes til statsforvaltningen for at være gyldig.

I sjældne tilfælde kan en anden end forældrene få forældremyndigheden. Dette kan ske når den ene eller begge forældrene er døde. Forældrene kan også aftale at overdrage forældremyndigheden til en anden. Denne aftale skal godkendes af statsforvaltningen, før den bliver gyldig. Der findes ingen særlig blanket til anmeldelse af denne aftale. Du må skrive et almindeligt brev til statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil kun godkende aftalen, hvis den er til gavn for barnet.

Den der har forældremyndigheden kan i testamentsform, ved en børnetestamente klausul, pege på den eller de personer, forældremyndigheden og omsorgen for barnet ønskes overdraget til, i tilfælde af død. Det er dog Statsforvaltningen der træffer endelig afgørelse, og den skal ved sin afgørelse lægge vægt på, hvad der er bedst for barnet. Afdødes ønske kan dog også tillægges nogen betydning, men en efterlevende forælders fortrinsret er altid stærk, også selvom afdøde ved sit testamente ønskede noget andet. 

Hvis fælles forældremyndighed ophører, får en af forældrene forældremyndigheden alene. 

Domstolene træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis ikke forældrene er enige herom.

Har du forældremyndigheden alene, træffer du alene beslutning om barnets forhold. Det er ikke nødvendigt at spørge den anden forælder. Den anden forælder har dog også nogle rettigheder. Der er for eksempel arveret og ret til samvær med barnet. Du har samme ret til samvær, uanset om du har del i forældremyndigheden eller ej. Du har også ret til at få mundtlig orientering om barnets forhold fra de myndigheder, der kender barnet.

Et barn kan ikke bortadopteres uden at den anden af forældrene høres. 

Du kan rette henvendelse til din regionale statsforvaltning eller kontakte ABadvokater for yderligere information og hjælp.

Tvangsfjernelser ?
I de fleste tilfælde starter en tvangsanbringelse med, at socialforvaltningen anmoder kommunens Børn & Ungeudvalg om at træffe afgørelse om tvangsfjernelse.
Når kommunen vælger, at et barn skal tvangsfjernes har du ret til gratis advokathjælp og du vælger selv hvilken advokat du ønsker skal føre din sag. Hvis Børn & Ungeudvalget træffer afgørelse om, at dit barn skal tvangsfjernes, kan denne afgørelse påklages til Ankestyrelsen. Såfremt Ankestyrelsen ikke ændrer Børn & Ungeudvalgets afgørelse, kan sagen påklages til domstolene, dvs. først byretten og efterfølgende landsretten.

Det er vigtigt at du kontakter os så snart du ved at kommunen arbejder på at få tvangsfjernet eller presser dig til frivilligt at afgive, dit barn. 

Børnebortførelse:
Det hænder at forældre bortfører fælles børn til udlandet. Nogle lande har Danmark udleveringsaftaler med, men der er mange lande, hvor en dansk retsafgørelse tilsidesættes af en national retslig afgørelse. 

Hvis du har mistanke om, at din tidligere ægtefælle, eller barnets anden forælder har planer om at bortføre jeres fællesbarn, er det vigtigt at sikre sig barnets pas og ikke udlevere dette. 

Vi har med held fået børn og forældre hjem med bedsteforældres og udenrigsministeriets hjælp, men det er en langstrakt og meget følelsesladet proces. Derfor tag kontakt til os, hvis du er i tvivl om hvad der er ved at ske og hvordan du skal forholde dig.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837